អ្នកស្រី ស៊ុំ ចាន់ធី

ប្រធានគម្រោង ថែទាំបឋម
Phone:+855 23 650 0091
Address:អគារលេខ 107 ផ្លូវ 24 ប៊ែរសង្កាត់បឹងទំពុនខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 12351

PROFILE