អ្នកស្រី កែវ រ៉ាវី

នាយិកាជាតិ
Phone:+855 23 650 0091
Address:ផ្ទះលេខ 107 ផ្លូវ 24 បេតេ សង្កាត់បឹងទំពុន ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា 12351

PROFILE

Ravy started Children in Families in 2009 with the help of Cathleen Jones.

Ravy was also our first foster parent!

Despite being told that alternative care in Cambodia would never work, she has never stopped fighting for children to be reintegrated into families.

Ravy’s passion for seeing children being cared for in families where they can thrive and belong that has led Children in Families to be the organization that it is today.