អ្នកស្រី កែវ រ៉ាវី
នាយិកាជាតិ
Ravy started Children in Families in 2009 with the help of Cathleen Jones. Ravy was also our first foster parent!
Keo Ravy
Keo Ravy
National Director
Keo Ravy started Children in Families in 2009 with the help of Cathleen Jones. Keo Ravy was also our first
អ្នកស្រី សរ លីននី
ប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅ
Lynny started as General Manager for Children in Families in 2016. She has degrees in accounting and development studies and
Sor Lynny
Sor Lynny
General Manager
Lynny started as General Manager for Children in Families in 2016. She has degrees in accounting and development studies and
កញ្ញា ស៊ន ស្រីនី
ប្រធានគម្រោង ថែទាំកុមារពិសេស
Sorn SreyNy
Sorn SreyNy
Project Manager - ABLE
លោក ទន់ គន្ធា
ប្រធានគម្រោង ភាពជាដៃគូជាមួយក្រុមជំនុំ
Position Vacant
Position Vacant
Project Manager - Church Partnerships
អ្នកស្រី ស៊ុំ ចាន់ធី
ប្រធានគម្រោង ថែទាំបឋម
Sum Chanthy
Sum Chanthy
Project Manager - Emergency Care
អ្នកស្រី ហូវ សុដាមី
មន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុ
Orng Muylen
Orng Muylen
Finance Manager
លោក ម៉ៅ ម៉េងហុង
ប្រធានគម្រោង ថែទាំកុមារតាមសាច់ញាតិ
Mao Menghong
Mao Menghong
Project Manager - Kinship Care
លោក ឈួន លាក់
ប្រធានគម្រោង ថែទាំកុមារមិនតាមសាច់ញាតិ