ឱកាសក្លាយជាគ្រួសារចិញ្ចឹម

ឱកាសក្លាយជាគ្រួសារថែទាំចិញ្ចឹម

យើងខ្ញុំតែងតែស្វែងរកប្រជាជនខ្មែរ ដែលចាប់អារម្មណ៍ចង់ក្លាយជាឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម។
សូមមើលវីដេអូខាងក្រោមនេះ ដើម្បីស្តាប់ពីបទពិសេាធន៍របស់គ្រួសារ ដែលបានក្លាយជាឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម។

ដាក់ពាក្យសុំធ្វើជាគ្រួសារចិញ្ចឹម

ការថែទាំមិនតាមសាច់ញាតិ គឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ និងមន្ទីរសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា ដោយមានការឯកភាពពីមេភូមិ មេឃុំ ប្រធានរដ្ឋបាល និងអភិបាលស្រុក។ បុគ្គលទាំងនេះ រួមជាមួយអ្នកជិតខាងរបស់លោកអ្នក នឹងធ្វើជាអ្នកធានាចំពោះ អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ មុនពេលអង្គការ សម្រេចអនុម័តទទួលលោកអ្នកធ្វើជាឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមរបស់កុមារណាម្នាក់នៅក្នុងគម្រោងរបស់យើង។

 

ដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើជាឪពុកម្តាយចិញ្ចឹម លោកអ្នកនិងស្វាមី/ភរិយាត្រូវតែៈ

ព័ត៌មានពីការធ្វើជាឪពុកម្តាយចិញ្ចឹមនឹងមានផ្តល់ជូនជាទៀងទាត់។ ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែម សូមទាក់ទង info@nullchildreninfamilies.org