ឱកាសការងារ

Employment & Volunteer Opportunities

ឱកាសការងារ


ជារឿយៗ អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ មានឱកាសការងារថ្មីៗ។ ជនជាតិខ្មែរ ដែលមានឆន្ទៈចង់ឃើញកុមារងាយរងគ្រោះ ទទួលបានការថែទាំ និងរីកធំធាត់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដ៏រឹងមាំនោះ សូមតាមដានមើល ឱកាសការងារដូចខាងក្រោម។

Join usCIF Employment Opportunities

អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ មិនទទួលយកប្រវត្តិរូប និងរាល់លិខិតអមឡើយ។ សូមទាញយកពាក្យសុំបម្រើការងារនេះនៅទីនេះ

ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដាក់ពាក្យធ្វើការឬ ស្ម័គ្រចិត្តនៅអង្គការ សូមទាញយកនិងបំពេញបែបបទពាក្យសុំរបស់យើង។ 

នៅពេលដែលលោកអ្នកបំពេញសំណុំបែបបទដាក់ពាក្យសុំហើយ សូមផ្ញើមកអ៊ីមែលដែលមាននៅក្នុងលិខិតប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិក។

ដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិក