ទស្សនវិស័យ និង បេសកកម្ម

ទស្សនវិស័យ និង បេសកកម្ម

ទស្សនវិស័យ

គ្រួសារ និងសហគមន៍នៅ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ទទួលបានសិទ្ធិអំណាច ក្នុងការផ្តល់សុវត្ថិភាព និងសុខភាពល្អ ដល់កុមារ ប្រយោជន៍ឲ្យពួក គេក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យ ដែលប្រកបដោយភាពវិជ្ជមាន សម្រាប់គ្រួសារ និងសហគមន៍របស់ពួកគេ។

បេសកកម្ម

ផ្តល់ការបំពាក់បំប៉ន និងការពង្រឹងដល់គ្រួសារ​ និងសហគមន៍ ដើម្បីឲ្យកុមារទទួលបានការ​ចិញ្ចឹមបីបាច់ ប្រកបដោយភាពកក់ក្តៅ​​ តាមរយៈការផ្តល់ការថែទាំតាមគ្រួសារ ការអភិវឌ្ឍសហគមន៍ និងការផ្គត់ផ្គង់ផ្នែកអប់រំ។

សូមចូលរួមចលនាដើម្បីដាក់កុមារនៅក្នុងគ្រួសារដែលពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់