របៀបនៃការថែទាំជំនួស របស់អង្គការ

របៀបនៃការថែទាំជំនួសរបស់អង្គការ

តើមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលយើងទទួលការបញ្ជូនពីដៃគូ ឬបុគ្គលណាម្នាក់?

អ្វីដែលយើងធ្វើមុនដំបូងគេគឺ ត្រូវសួរសំណួរមួយចំនួនសិន ដែលក្នុងនោះមានដូចជា សំណួរទាក់ទងនឹងកុមារ គ្រួសារបង្កើត និងអ្នកថែទាំចំបង ដើម្បីប៉ាន់ប្រម៉ាណថា​ តើជម្រើសមួយណា ដែលជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពបំផុត និងប្រសើរបំផុតសម្រាប់កុមារ។  ដ្យាក្រាមនេះបង្ហាញពី សំណួរមួយចំនួនដែលយើងសួរ ដើម្បីកំណត់ថា គម្រោងណាមួយរបស់យើង ដែលអាចជួយកុមារបានល្អបំផុត ហើយគ្រួសារណាដែលសមស្របសម្រាប់កុមាររស់នៅ។

Children in Families - Flowchart of our model of alternative care

សូមជួយគាំទ្រគម្រោងថែទាំជំនួសរបស់ពួកយើង