ក្រុមអ្នកដឹកនាំ​​ និងបុគ្គលិកសំខាន់

ក្រុមដឹកនាំរបស់យើង

ដើម្បីអានបន្ថែមអំពីបុគ្គលិករបស់យើង គ្រាន់តែចុចលើរូបភាព ឬ ឈ្មោះរបស់ពួកគេ។

Keo Ravy
Keo Ravy
National Director
Keo Ravy started Children in Families in 2009 with the help of Cathleen Jones. Keo Ravy was also our first foster parent! Despite being told that alternative care in Cambodia would never work, she has never stopped fighting for children to be reintegrated into families. Ravy’s passion for seeing children being cared for in families where they can thrive and belong that has led Children in Families to be the organization that it is today.
Sor Lynny
Sor Lynny
General Manager
Lynny started as General Manager for Children in Families in 2016. She has degrees in accounting and development studies and a Masters of Business Administration. Under Lynny’s leadership, Children in Families continues to grow and to improve its management systems and structures.

បុគ្គលិកសំខាន់របស់យើង

Sorn SreyNy
Sorn SreyNy
Project Manager - ABLE
Position Vacant
Position Vacant
Project Manager - Church Partnerships
Sum Chanthy
Sum Chanthy
Project Manager - Emergency Care
Orng Muylen
Orng Muylen
Finance Manager
Mao Menghong
Mao Menghong
Project Manager - Kinship Care
Chhuon Leak
Chhuon Leak
Project Manager - Foster Care
Um Sam Ol
Um Sam Ol
Program Manager - OSCaR
Dy Noeut
Dy Noeut
Project Manager - Outreach
Lisa Yunker
Lisa Yunker
Technical Advisor - ABLE

ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលអ្នកអាចចូលរួមក្នុងក្រុម