ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើង

ការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់យើង

យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមើលពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមពីការងាររបស់អង្គការកុមារក្នុងគ្រួសារ។ សូមជ្រើសរើសតាមឆ្នាំខាងក្រោម៖

ចូលរួមចលនាដើម្បីដាក់កុមារនៅក្នុងគ្រួសារដែលពោរពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់